Általános szerződési feltételek

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Tematikus, személyes tréningekhez, workshopokhoz és műhelyekhez a Kata Bt. szervezésében

Jelen szerződés általános szerződési feltételeket tartalmaz a Kata Bt. ill. a www.jogapszichologia.hu weboldalon megrendelhető szolgáltatásokhoz, mint tréningek.

A szerződés a felek között a tanfolyam előlegének átutalásával lép életbe, amelyre a távollévők között megkötött szerződés (17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet) szabályai vonatkoznak. A megrendelő az előleg átutalásával tudomásul veszi és elfogadja az itt leírt Általános Szerződési Feltételeket.

1. Szolgáltatási jogviszony

1. 1 A Szolgáltató és Ügyfél között a jogviszony az előleg Kata Bt. számlájára való megérkezéssel jön létre.

1.2 A Felek között a Szolgáltatás nyújtására vonatkozó jogviszony megszűnhet:

  • bármelyik fél jogutód nélküli megszűnése esetén, illetve magánszemély Ügyfél esetében annak halálával;
  • automatikus megszűnési ok esetén;
  • felek közös megegyezésével;
  • felmondással;

1.3 A tréning megkezdése előtti 28. napig bármelyik fél jogosult a másik félhez intézett írásos nyilatkozatával a létrejött jogviszonyt felmondani.

1.4 A Felek közös megegyezéssel ezen jogviszonyt bármikor megszüntethetik

1.5 A Szolgáltató jogosult versenyérdek-ellentét okán bizonyos cégek jelentkezését indoklás nélkül visszautasítani.

Üzemeltető:
Kata Bt.
cím: 4481 Kótaj Kemecsei 102.,
adószám: 25640373-1-15
bankszámla szám: 68700054-10509483-00000000
telefon: 30/364-0-364
e-mail: hello@pixelgyar.hu

2 .A Szolgáltató jogai és kötelezettségei

2.1 A Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy az általa meghirdetett szolgáltatást az általa nyújtható legmagasabb színvonalon biztosítja a jelentkezőknek.

2.2 A Szolgáltató köteles az általa nyújtott tréninginformációkat a jogszabályi környezet és etikai normák betartásával és betartatásával átadni.

2.3 A Szolgáltató jogosult a meghirdetett tréningek témájának, időpontjának, valamint a helyszínnek és az előadóknak az egyoldalú módosítására – ide értve az egyes meghirdetett tréningek törlésének lehetőségét is. A tréningek esetleges törléséről illetőleg a helyszín és az időpont módosulásáról Szolgáltató köteles Ügyfelet legalább a módosítással érintett esemény időpontjától számított három munkanappal megelőzően értesíteni.

2.4 A Szolgálató jogosult ezen Általános Szerződési Feltételek egyoldalú módosítására, mindazon esetekben amikor a gazdasági, vagy szolgáltatási feltételeiben változás áll be, vagy a szerződés szövegében található szövegi környezet (helyesírás, elgépelés, ellentmondás stb.) ezt megköveteli. A szerződés módosításáról mindazokat köteles értesíteni, akiket aktuálisan érint.

Az ÁSZF és annak mindenkori módosítása a közzétételkor megjelölt időpontban lép hatályba.

2.5 A Szolgáltató jogosult időszakosan olyan akciókat tartani, amely egy általa meghatározott mértékben kedvezményt biztosít a tréningek listaáraiból. Ezen akciók feltételeiről és a a kedvezményezettek köréről az akció időtartama alatt köteles a honlapján tájékoztatást nyújtani.

2.6 A Szolgáltató arra is jogosult, hogy bizonyos kedvezményeket csak az általa meghatározott ügyfeleknek, vagy ügyfélcsoportoknak biztosítson, és ezen kedvezményekről nem köteles a honlapján felvilágosítást nyújtani.

3. Az Ügyfél jogai és kötelezettségei

3.1 Az Ügyfél, vagy az általa megnevezett résztvevő a befizetett tréningen jogosult részt venni, és jogosult a leírt szolgáltatások igénybevételére.

Az Ügyfél jogosult a tréningen megszerzett információk és tapasztalatok, és tudásanyag saját célú felhasználására.

A tréning résztvevőjének az utolsó tréningnapon lehetősége van a megszerzett tudásról tesztet írni, annak eredményéről névreszóló oklevelet kérni. Ezen igazolás azonban nem minősül hivatalos képzési igazolásnak, mindössze azt igazolja, hogy a résztvevő adott napon megjelent, és a tréningen elhangzottak alapján írt teszt eredménye feltételezi, hogy a hallottakat megértette, és a munkájában a jövőben hasznosítani tudja.

3.2 Az Ügyfél, vagy az általa megnevezett résztvevő a befizetett tréningen tényleges résztvételre nem kötelezhető. Amennyiben azonban a résztvevő a tréningre nem jön el, és előzetesen nem került lemondásra, nem kérheti a tréning utólagos megtartását, és a díj visszafizetését.

3.3 Az Ügyfél köteles az általa a jelentkezéskor megadott adatok és információk helyességéról meggyőződni, az ebben történt változást a tréning megkezdéséig jelenteni.

3.4 Az Ügyfél, vagy az általa megnevezett résztvevő a tréningen köteles olyan magatartást tanúsítani, amellyel a tréning megtartását valamint csoport társait nem zavarja.

4. A tréningek helye és ideje

4.1 Az tréningeket a Szolgáltató Partnerei által biztosított helyszínen rendezi meg.

A résztvevők kiscsoportos workshopokon sajátíthatják el az ismereteket, a workshopok elméleti előadás formában zajlanak, gyakorlati feladatokkal. A résztvevők száma max. 100 fő.

5. A tréningek díjai, fizetési módok

5.1 A tréningeken való részvétel feltétele a jelentkezési lap kitöltése, valamint a tréning díjának befizetése legkésőbb a kezdési időpontja előtti munkanapig.

A tréningek díjait a tréning oldalán leírt módon, előre, átutalással vagy banki befizetéssel lehet kiegyenlíteni. A tréningek aktuális résztvételi díjairól és feltételeiről az adott tréning saját aloldalán tájékozódhat.

5.2 A Szolgáltató fenntartja a jogot a tréningek időpontjának áthelyezésére, amennyiben a jelentkezők száma nem haladja meg az 5 főt. Ebben az esetben a már befizetett díj visszakérhető vagy másik tréning időpontban használható fel.

6. Tréningek lemondása

6.1 A tréning megkezdése előtti 28. napig bármelyik fél felmondásakor az Ügyfél a befizetett előleg maximum 90%-át kapja vissza. 14-28 nappal a tréning előtt a befizetett összeg 50%-a jár vissza, kezdés előtti 14 napon belüli lemondás esetén nem jár vissza a részvételi díj.

6.2 Tréninget, illetve időpontot lemondani kizárólag írásban, elektronikus levélben lehetséges. Az Ügyfél lemondó levelét 24 órán belül a Szolgáltató írásban visszaigazolja. A két levél együttesen igazolja, hogy a tréning lemondásra került. Amennyiben lemondó levélére 24 órán belül nem kap választ, úgy kérjük ezt jelezze telefonon.

7. Szerzői jogok

7.1 A Ügyfél kötelezettséget vállal arra, hogy a tananyagként kapott információkat az együttműködés tárgyával össze nem függő módon nem használja fel.

7.2 A tréningekről hang vagy videó felvétel csak a Szolgáltató beleegyezésével készíthető. Amennyiben ilyen felvétel készül, arról a felvétel készítője a résztvevőket előre tájékoztatni köteles, és a felvételt a résztvevők, valamint a Szolgáltató számára díjmentesen rendelkezésre bocsátja.

7.3. A tanfolyam és a hozzá tartozó weboldal, Facebook oldal teljes tartama szerzői jogvédelem alatt áll, a tartalmak elektronikus vagy nyomtatott formában való utánközlése csak Tamás Katalin írásos beleegyezésével lehetséges.

7.4 A résztvevő beleegyezik a tanfolyamon elkészült munkáit szervező nyilvánosan bemutassa, azokat marketing tevékenysége során pl. Facebookon példaként felhasználja, és ezzel kapcsolatban a Szolgáltató felé semmilyen anyagi követelést nem támaszt.

A jelen általános szerződési feltételekben nem szabályozott kérdésekben a polgári törvénykönyv, a távollevők között kötött szerződésekről szóló 17/1999 (II.5.) kormányrendelet, és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. tv. rendelkezései az irányadók.

Utolsó módosítás: 2013. 08. 18.